top of page

Vår Stadgar

Stadgar för Örkelljunga Näringsliv – Ekonomisk Förening.
Antagna 2004-10-20 vid föreningsstämma i Örkelljunga
Reviderade 2006-02-28 vid föreningsstämma i Örkelljunga
Reviderade 2006-04-20 vid extra föreningsstämma i Örkelljunga
Reviderade 2018-03-22 vid föreningsstämma i Örkelljunga
Reviderade 2018-05-30 vid extra föreningsstämma i Örkelljunga

Reviderade 2023-03-23 vid föreningsstämma i Örkelljunga

 

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Örkelljunga Näringsliv – Ekonomisk Förening.

Den ekonomiska föreningen är en ekonomiskt, politiskt och religiöst fristående kooperativ organisation.

 

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom enighet, medlemsservice och samverkande aktiviteter såsom medlemsmöten med företagsbesök, mässor, utställningar, reklam och övrig marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.

Medlem deltar i verksamheten genom att vara konsument, producent, leverantör eller uppdragstagare.

 

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Örkelljunga kommun, Skåne län.

 

§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

 

§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlems-/serviceavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

§ 6 Insats
Den som önskar inträde/medlemskap i föreningen skall efter det att ansökan om inträde beviljats, erlägga den insats, som fastställts vid senast genomförda ordinarie föreningsstämma. Insatsen är ett engångsbelopp.

Insatsen kan för fysisk person uppgå till högst SEK 1 000.
Insatsen kan för juridisk person uppgå till högst SEK 2 000.

Betald insats ger medlem, som är fysisk person men ej aktiv näringsidkare, en andel i föreningen och en röst vid omröstning.
Betald insats ger medlem, som är juridisk eller fysisk person som är näringsidkare, två andelar i föreningen och en röst vid omröstning.

Insatsen återbetalas endast vid föreningens upplösning.

 

§ 7 Serviceavgift

Serviceavgifter fastställes på årsstämman för kommande år.

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlems-/serviceavgift.

Avgifter fastställes på ordinarie föreningsstämma och kan högst vara ¼ av vid var tid gällande prisbasbelopp.


§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 

§ 9 Avgång

Avgång ur föreningen får ske när som helst under året. Medlemskapet i föreningen upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter en månad sedan medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits.

 

§ 10 Styrelse
Styrelsen består av ordförande och 4-10 övriga ledamöter.
Ordförande väljs årligen och av övriga valda ledamöter utser föreningsstämman första gången halva antalet för ett år och de övriga för två år. I fortsättningen väljs hälften av ledamöterna årligen för en period av två år.

Ordförande utses av föreningsstämman. Styrelsen konstituerar sig genom att utse vice ordförande och sekreterare.

Styrelsen utser och anställer för ledning av den operativa verksamheten en ledamot som verkställande direktör. Arvodesanställning 1 år i taget.

En arbetsgrupp bestående av två eller fler ledamöter ansvarar för genomförandet av aktiviteter av olika slag.

Vid handläggning av ärenden äger styrelsen och arbetsgruppen rätt att adjungera företrädare för olika frågor och intressen.
Adjungerad mötesdeltagare har inte rösträtt.

 

§ 11 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

§ 13 Årsredovisning
Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Styrelsen ska hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmar och innehavare av förlagsandelar under minst två veckor närmast före årsstämman.

 

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 

1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justerare
4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. insats och medlems-/serviceavgift för kommande verksamhetsår
11. beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
12. val av styrelseledamöter
13. val av revisorer
14. val av valberedning, två ledamöter varav en sammankallande.
15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

 

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden.
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar.

 

 

§ 16 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

 

§ 17 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till andelstal.

 


Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

bottom of page